privacy-policy

COOKIEBELEID

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.


COOKIE POLICY

This website uses cookies.

What is a cookie?

A cookie is a small file consisting of letters and numbers, which is sent to your computer when you consult a website. This cookie contains a unique code, which enables a website to recognise the user based on the device being used. During a subsequent visit to the website, it will remember information about your preferences (for example, choice of language, favourite companies, recent searches, etc.), based on the cookies. Cookies ensure the interaction between the visitor and the website generally runs more smoothly and quicker. The use of cookies can also make the content or the publicity on a website more relevant to the user, as it can be adapted in line with his or her personal preferences.

Which cookies are used and what is their purpose?

Essential cookies
The cookies are essential in order to make use of the website and its components (for example, login, choice of language).

Performance cookies
We use performance cookies to gather information about the use of the website, with the aim of improving and optimising the website contents and making it more efficient.

Third party cookies
The cookies allow us to improve the contents and functioning of the website, for example through the use of Google Analytics, OpenStreetMap, …

Cookies storage period
Cookies are stored in the browser for a maximum period of 24 months.

Managing cookies
If you want to prevent certain cookies being installed on your computer, you can indicate this via your browser’s Privacy settings. Removing cookies can also be done via your browser’s Privacy settings.


POLITIQUE DE COOKIE

Ce site Web utilise des cookies.

Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un cookie est un petit fichier de lettres et de chiffres qui est envoyé à votre ordinateur lorsque vous consultez un site Web. Le cookie se compose d’un code unique qui permet à un site web de reconnaître un utilisateur en fonction de l’appareil utilisé. Lors d’une prochaine visite sur le site Web, il conservera les informations de vos préférences en fonction des cookies (par exemple le choix de la langue, les entreprises préférées, les recherches effectuées récemment, etc.). Les cookies veillent enfin à ce que l’interaction entre le visiteur et le site web se déroule plus facilement et plus rapidement. En utilisant des cookies, le contenu de la publicité sur un site Web peut être plus pertinent pour le visiteur puisqu’il est adapté aux préférences du visiteur.

Quels cookies sont utilisés et quel est leur but ?

Cookies essentiels
Ces cookies sont essentiels pour pouvoir utiliser le site Web et ses différentes parties (par exemple la connexion, le choix de la langue).

Cookies pour les performances
Nous utilisons des cookies de performance pour rassembler des informations sur l’utilisation du site Web afin d’améliorer le contenu du site Web, l’optimiser et le rendre plus efficace.

Cookies pour les tiers
Ces cookies nous permettent d’améliorer le contenu et le fonctionnement du site Web, notamment par l’utilisation de Google Analytics, OpenStreetMap.

Délai de conservation des cookies
Les cookies sont conservés dans le navigateur durant une période maximale de 24 mois.

Gestion des cookies
Si vous souhaitez empêcher l’installation de certains cookies sur votre ordinateur, vous pouvez l’indiquer via les paramètres de confidentialité de votre navigateur. Il est possible de supprimer les cookies via les paramètres de confidentialité de votre navigateur.